BTU - Page: 5

BTU სტუდენტებს სტარტაპ სტატუსს მიანიჭებს

საქართველოში სამეწარმეო ეკოსისტემის განვითარებისთვის უპრეცედენტო პროექტი დაიწყო