თამარ ჯანგულაშვილი

ბოლო სიახლეები

სიახლეები

სოციალური ინოვაციის ეკოსისტემის განვითარების შესაძლებლობები

სოციალური ამონაგები ინვესტიციაზე (SROI) და შესრულების ძირითადი ინდიკატორები (KPIs) სოციალური გავლენის გასაზომად

სიახლეები

როგორ გავხადოთ ბიზნესსექტორი უფრო მდგრადი

პრაქტიკული რჩევები მეწარმეებისათვის

მეტი ავტორი შეიძლება მოგეწონოთ