კრიზისი

მენეჯმენტი

ზოგი ჭირი მარგებელია

ანუ კრიზისი, როგორც ახალი შესაძლებლობების წყარო