Vishal Kumar

Vishal Kumar

Program Manager, Saahas Zero Waste

About Vishal Kumar

Vishal Kumar is the programme manager at Saahas Zero Waste.

More From Vishal Kumar

Social Entrepreneurs

Why India Needs a New Breed of Social Entrepreneurs

With Swachh Bharat Abhiyan's popularity across the country, time is ripe for a new breed of social entrepreneurs to emerge